Ευρωπαϊκή Ένωση
Search Keyword: Total 43 results found.
Tag: Ευρωπαϊκή Ένωση Ordering

Εκπόνηση Μελετών για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2013 - Οκτώβριος 2014

ΠρόγραμμαΕΣΑμεΑ

ΑντικείμενοΤο έργο διαρθρώνεται σε τρεις Δράσεις και αφορά την εκπόνηση τριών διαφορετικών μελετών. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελούν:Δράση 1: «Διακρίσεις και εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία αποφοίτων ΑΕΙ». Αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό των διακρίσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική αποκατάστασή τους σε σχέση με τους αποφοίτους του γενικού πληθυσμού, καθώς και τον προσδιορισμό μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά την αποφοίτησή τους. Η διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης μελέτης είναι οκτώ μήνες.Δράση 2: «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας».Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στο τομέα της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και λαμβάνουν υπηρεσίες από δομές κοινωνικής φροντίδας. Η διάρκεια υλοποίησης της μελέτης είναι έξι μήνες.Δράση 3: «Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση». Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Ακόμη, απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση προτάσεων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, όπως αποκλεισμός, διακρίσεις, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, σχολική διαρροή.

Φορέας εκτέλεσης του έργου• Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης των Επιπτώσεων και Αποτίμηση των Επιπτώσεων 100 νομοθετικών κα κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΟκτώβριος 2012 - Οκτώβριος 2013

ΠρόγραμμαΥπουργείο Εσωτερικών-Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

ΑντικείμενοΣκοπό του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η μελέτη της διεθνούς και εθνικής εμπειρίας στον τομέα αυτό και ο σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων. Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των επιπτώσεων θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 100 αντιπροσωπευτικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις/ διατάξεις, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων στη χώρα μας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων θα διατυπωθούν προτάσεις ανάπλασης της νομοθεσίας, καθώς και προτάσεις για τη θεσμική κατοχύρωση και αξιοποίηση του μοντέλου αξιολόγησης των επιπτώσεων στο φύλο.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργουΚέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Απλούστευση των διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2003 - Φεβρουάριος 2004ΠρόγραμμαΥπουργείο ΕξωτερικώνΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απλούστευση των διαδικασιών στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, και περιλαμβάνει καταγραφή και απλούστευση των διαδικασιών και διασύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Σχεδιασμός δράσης για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταρρυθμιστικών θεσμών στις υπό ένταξη χώρες - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2003 - Μάρτιος 2004Πρόγραμμα«Πολιτεία» - Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αποσκοπεί να διαμορφώσει μια συνεκτική σειρά δράσεων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης η οποία θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις παρουσιάζοντας εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Στους επιμέρους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνονται: • Η διαμόρφωση του στρατηγικού πλαισίου για τη μεταφορά μεταρρυθμιστικών θεσμών από την Ελλάδα στις υπό ένταξη χώρες • Η διασύνδεση και συνεργασία της Ελληνικής Διοίκησης με τις διοικήσεις των αποδεκτριών χωρών ως υπόβαθρο για αναπτυξιακού χαρακτήρα δράσεις και πρωτοβουλίες • Η συστηματοποίηση της συνδρομής της Ελλάδας στη διοικητική μεταρρύθμιση στις υπό ένταξη χώρες Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Κωδικοποίηση προνοιακής νομοθεσίας και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΜάιος 2003 - Μάιος 2004ΠρόγραμμαΥπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ΑντικείμενοΑντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας που αφορά άτομα με αναπηρία, όπως αυτό εξειδικεύεται από την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και των φορέων του δημοσίου τομέα που σχεδιάζουν ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχες παροχές. Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Καταγραφή και Θεσμικό Πλαίσιο των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 1999 - Φεβρουάριος 2000ΠρόγραμμαΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑντικείμενοΠρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης παρέμβασης για τον ορθολογικό συντονισμό της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επιχειρήθηκε, έτσι, η δημιουργία μιας σύνθετης βάσης δεδομένων που θα αξιοποιηθεί από τους σχεδιαστές πολιτικής, εν όψει του προγραμματισμού των ενεργειών ανθρωπίνων πόρων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες σχεδιασμού των νέων δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς καταγράφει τους υφι-στάμενους φορείς παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελώντας επομένως προκαταρκτικό μηχανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok