Εκτύπωση

Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα - GENDER_PUBLIC DEBATE

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα - GENDER_PUBLIC DEBATE».

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2019 και θα διαρκέσει 22 μήνες. Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας (α) γυναικών πολιτικών και υποψηφίων για δημόσιο αξίωμα και (β εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης (δημοσιογράφων, σπουδαστών ΜΜΕ, μπλόγκερς) προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν τη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου στο δημόσιο διάλογο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 • Θα σχεδιαστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης
 • Θα γίνει αξιολόγηση των αναγκών των γυναικών πολιτικών και υποψηφίων
 • Θα διοργανωθούν 8 εργαστήρια για δημοσιογράφους και φοιτητές ΜΜΕ, καθώς και για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες
 • Θα εκπονηθούν πρακτικοί οδηγοί για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για τις γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες, που θα περιλαμβάνουν πρακτικές συμβουλές, παραδείγματα, πρότυπα έκφρασης και προτεινόμενες λύσεις στα προβλήματα που θα έχουν εντοπιστεί
 • Θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω ιστοσελίδας, δελτίων τύπου και πανελλαδικού τηλεοπτικού σποτ

ΟΙ δράσεις του έργου αναμένεται να ωφελήσουν περίπου 120 δημοσιογράφους και φοιτητές ΜΜΕ, καθώς και 100 γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες.

 

Εκτύπωση

Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) σε συνεργασία με φορείς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ιταλία και υλοποιεί το πρόγραμμα “Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making” («Αποτελεσματική Νομική βοήθεια σε υποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση»).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχει διάρκεια 23 μήνες. Αναμένεται αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικής νομικής βοήθειας σε υποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση, στην ενεργό συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων για την εξασφάλιση της εφαρμογής της Οδηγίας (2013/48) «Πρόσβαση σε δικηγόρο» και της Οδηγίας περί τεκμαιρόμενης αθωότητας (2016/343), καθώς και στην ευαισθητοποίηση των βασικών ενδιαφερομένων σε τέτοιου είδους υποθέσεις.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας της λήψης αποφάσεων σχετικά με την προσωρινή κράτηση, αντιμετωπίζοντας τους υφιστάμενους νομικούς, διαδικαστικούς και πολιτιστικούς φραγμούς στην αποτελεσματική συμμετοχή των δικηγόρων, με:
- τη βελτίωση της κατανόησης των φραγμών στην αποτελεσματική νομική συνδρομή σε υποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση στα πέντε κράτη μέλη
- τη διευκόλυνση εθνικής και πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων της ποινικής δικαιοσύνης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον εποικοδομητικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δικηγόροι και την ανάπτυξη διαδικασιών για την άρση εμποδίων και
- τη βελτίωση της ικανότητας των δικηγόρων να παρέχουν αποτελεσματική νομική συνδρομή στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των νομικών και πρακτικών εμποδίων στην εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών, τη δημιουργία και εναρμόνιση εθνικών και πανευρωπαϊκών διαλόγων σχετικά με την προδικαστική νομική συνδρομή και την ενδυνάμωση ικανότητας των δικηγόρων που ασχολούνται με υποθέσεις προσωρινής κράτησης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (EFPTD_country_specific_handbook_GR.pdf)Εγχειρίδιο για δικηγόρους[ ]1110 Kb
Εκτύπωση

Judging the Charter

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) σε συνεργασία με το Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights στην Αυστρία, το Institute for International Legal Studies στην Ιταλία, τον Συνήγορο του Πολίτη της Κροατίας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας υλοποιούν το πρόγραμμα “Judging the Charter”.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως τις 31 Αυγούστου 2018.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των δικαστών και των νομικών επαγγελματιών στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη δικαστική πρακτική. Αποσκοπεί επίσης να διερευνήσει τον ειδικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε υποθέσεις ασύλου και να δημιουργήσει εργαλεία διάχυσης γνώσης σε όσους μπορούν να αξιοποιήσουν τον Χάρτη στη δικαστική πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες: εκτίμηση αναγκών σε εθνικό επίπεδο, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, έρευνα για τον (εν δυνάμει) ρόλο του Χάρτη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον τομέα του ασύλου, ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων σχετικά με τον Χάρτη και τη δυνατότητα εφαρμογής του στη δικαστική πρακτική στον τομέα του ασύλου, πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εγχειρίδιο για εκπαιδευτές στη νομοθεσία περί ασύλου, διεθνές Συνέδριο και σειρά συναντήσεων εργασίας και ομάδων συζήτησης σε επιμέρους κράτη μέλη.
Το έργο αναμένεται να ωφελήσει ένα μεγάλο αριθμό δικαστών και άλλων νομικών επαγγελματιών, ερευνητών και εκπροσώπων ΜΚΟ.

Εκτύπωση

Justice Monitoring Project – ARMENIA

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) σε συνεργασία με την Public Administration International (PAi), υλοποιεί πρόγραμμα στην Αρμενία με τίτλο «Justice Monitoring Project».

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αρμενίας από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως το τέλος Νοεμβρίου 2018.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός. Αφενός αποσκοπεί να υποστηρίξει τους φορείς που εμπλέκονται στην απονομή δικαιοσύνης για τη χάραξη πολιτικής βασισμένης στην εμπεριστατωμένη γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός αξιόπιστου συστήματος ανάλυσης των δεδομένων αναφορικά με τις ανάγκες των ατόμων στον τομέα της δικαιοσύνης, την εμπειρία τους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών δικαιοσύνης και τις απαιτήσεις τους αναφορικά με το κράτος δικαίου και την απονομή δικαιοσύνης. Αφετέρου, στοχεύει στο να παρέχει υποστήριξη στην κυβέρνηση προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που αφορά ειδικότερα την απαγόρευση των βασανιστηρίων και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.


Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Δημιουργία εκτεταμένης βάσης έγκυρων και αξιόπιστων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων και την πρακτική στον τομέα της δικαιοσύνης
β) Ανάπτυξη ικανοτήτων των κυβερνητικών φορέων σχετικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων επί των διαδικασιών τήρησης της δικαιοσύνης
γ) Ενίσχυση των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της δικαιοσύνης, προκειμένου να χρησιμοποιούν κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για να συμμετάσχουν στις διαδικασίες μεταρρύθμισης
δ) Παροχή βοήθειας για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών και την αξιοποίησή τους για την κατάρτιση εισαγγελέων και δικηγόρων
ε) Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, συνδρομή στον σχεδιασμό σχετικής νομοθεσίας και στη διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

Εκτύπωση

Developing directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Φεβρουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018

Πρόγραμμα
European Commission, DG Justice- Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020

Αντικείμενο

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για την προστασία θυμάτων μέσω του εντοπισμού πρότυπων πρακτικών σε τρία κρίσιμα πεδία: α) τον εντοπισμό των θυμάτων, β) την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών προστασίας και γ) τη δικτύωση και τη διαδικασία παραπομπής μεταξύ των αρμοδίων φορέων.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα συλλέξει δεδομένα και θα εντοπίσει πρότυπες πρακτικές που είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, θα εστιάσει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη θυμάτων και θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών μέσα από διακρατικές δράσεις δικτύωσης.

 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

• Centre for European Constitutional Law
• European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (Αυστρία),
• Center for the Study of Democracy (Βουλγαρία),
• Cyprus Center for European and International Affairs (Κύπρος),
• Institute of Baltic Studies (Εσθονία),
• Centre for Criminal Justice at the University of Limerick (Ιρλανδία),
• Province of Livorno Development (Ιταλία).

 

Εκτύπωση

Anti-Discrimination Policies Successfully Implemented – ADPOLIS

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Ιανουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018

Πρόγραμμα
European Commission, DG Justice- Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020

Αντικείμενο

Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των παραγόντων επιτυχίας των πολιτικών που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Το έργο θα μελετήσει πρακτικές και την υλοποίησή τους και θα καταθέσει προτάσεις πολιτικής σε τοπικούς φορείς, πολιτικούς και εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας γύρω από την επιτυχή υλοποίηση πολιτικών κατά των διακρίσεων.

Δράσεις:
- Έρευνα πεδίου για την υλοποίηση και τους παράγοντες επιτυχίας πολιτικών κατά των διακρίσεων σε ευρωπαϊκές πόλεις
- Ανάλυση και σύνθεση προτάσεων πολιτικής
- Δημοσίευση εγχειριδίου εφαρμογής (on-line σε 8 γλώσσες).
- Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών
- Εκπαίδευση για την εφαρμογή πολιτικών
- Διάχυση αποτελεσμάτων


Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC), Austria (Coordinator)
 • Stockholm University, Department of Law, Sweden
 • Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities (NEKI), Hungary 
 • Cidalia, diversity consultancy, S.L.L, Spain
 • Centre for European Constitutional Law (CECL), Greece
 • University of Padova, Human Rights Centre, Italy

Associate partners

 • European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok