Εκτύπωση

Εκπόνηση επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης για το σχολικό εκφοβισμό (bullying)

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Νοέμβριος 2014 – Ιούλιος 2015

Πρόγραμμα
Υπουργείο Παιδείας/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Aντικείμενο του έργου είναι αφενός η εκπόνηση επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και αφετέρου η διενέργεια μελέτης για την εκτίμηση του φαινομένου στα ελληνικά σχολεία. Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί να συμβάλει: α) στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων, β) στην επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, γ) στη διεξαγωγή έρευνας και στην εκτίμηση του φαινομένου της σχολικής βίας και εκφοβισμού, δ) στην κοινωνική ενδυνάμωση σε ενδοσχολικό και τοπικό επίπεδο και ε) στην αποτελεσματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμό.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) σχεδιασμός και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε θέματα που αφορούν στη διάγνωση, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού
Β) σχεδιασμός προγράμματος διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για θέματα σχολικού εκφοβισμού.
Γ) Σχεδιασμός μεθοδολογίας και εργαλείων για την περιοδική εκτίμηση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και διενέργεια έρευνας σε σχολικές κοινότητες της χώρας.

Φορέας εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

 

Εκτύπωση

Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Ιανουάριος 2015-Δεκέμβριος 2016

Πρόγραμμα
European Commission

Αντικείμενο 

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα καινοτόμο μοντέλο βιωματικής μάθησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των αρχών επιβολής του νόμου (αστυνομικούς, δικαστές/εισαγγελείς και νομικούς). Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση δίνει έμφαση στη «βιωματική εμπειρία» και υιοθετεί μια μέθοδο μάθησης όπου η γνώση αποκτάται και ενισχύεται μέσω της εμπειρίας.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

• Ενίσχυση γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων αστυνομικών, δικηγόρων και δικαστικών λειτουργών σχετικά με θέματα που αφορούν τα εγκλήματα μίσους μέσα από βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση
• Προώθηση αντιρατσιστικού ήθους στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου
• Προώθηση της δικτύωσης και ανταλλαγή καλών πρακτικών,
• Διάχυση της γνώσης και του υλικού που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Το πρόγραμμα θα σχεδιάσει βιωματικό εκπαιδευτικό υλικό για την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία σε επιλεγμένες ομάδες αστυνομικών, δικαστών και νομικών. Από τους εκπαιδευομένους θα επιλεγούν 12 άτομα που θα λάβουν περαιτέρω εκπαίδευση σχετικά με τεχνικές και εργαλεία για την προώθηση αντιρατσιστικού ήθους στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Καλές πρακτικές θα διαχυθούν μέσα από εγχειρίδια, ενώ το βιωματικό υλικό θα είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση μετά την ολοκλήρωσή του προγράμματος.
Αναμενόμενα αποτελέσματα : α) βιωματικά εκπαιδευτικά σενάρια και υλικό για τα εγκλήματα μίσους β) εκπαίδευση 90 δικαστών, 90 αστυνομικών και 90 νομικών από τις συμμετέχουσες χώρες γ) δημιουργία δικτύου που θα προωθεί το αντιρατσιστικό ήθος στις αρχές επιβολής του νόμου δ) εντοπισμός καλών πρακτικών ε) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχο στις συμμετέχουσες χώρες.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
  • ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
  • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
  • Art. 1 (Ολλανδία)
  • COSPE (Ιταλία)
  • Hungarian Helsinki Committee (Ουγγαρία)
Εκτύπωση

EFESE (European Format for Exchange of Social Security Education)

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2014 - Δεκέμβριος 2017

Πρόγραμμα
European Commission – Erasmus+


Αντικείμενο
Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη ενός κοινού σχήματος για την ανταλλαγή σειράς μαθημάτων, η δημιουργία κοινού προγράμματος και η επέκταση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικτύων. Αυτά θα επιτευχθούν α) με έρευνες σχετικά με τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις βέλτιστες πρακτικές και την αξιολόγηση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες οργανώσεις και τους συμμετέχοντες, β) με την διαλογή  ενός δικτύου διαδικτυακών μέσων για διδάσκοντες και διδασκόμενους καθώς και μίας ανοιχτής διαδικτυακής πλατφόρμας, γ) με εξειδικευμένη παιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, δ) με μια μελέτη με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός αναγνωρισμένου, διαπιστευμένου και διευρυμένου μεταπτυχιακού Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλειας, ε) με κοινό πρόγραμμα- διάρθρωση, στ) με διάχυση και δικτύωση. Οι δράσεις αυτές του προγράμματος διεξάγονται ξεχωριστά από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα οργανώσεις και ύστερα εγκρίνονται από κοινού στο διοικητικό συμβούλιο του έργου. Το έργο απαντά στην ανάγκη για ένα πραγματικό πρόγραμμα για την κοινωνική ασφάλεια. Εν τέλει κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχει επιτευχθεί α) μια διεπιστημονική και διασυνοριακή σειρά μαθημάτων ανταλλαγής για την Ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλεια βασισμένη σε συγκεκριμένη μορφή και β) μια μελέτη με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός αναγνωρισμένου, διαπιστευμένου και διευρυμένου μεταπτυχιακού Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλειας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

- Κatholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο
- Kobenhans Universitet, Κοπεγχάγη, Δανία
- Univerza V Ljubljani, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
- Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Εκτύπωση

Εκπόνηση Μελετών για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Δεκέμβριος 2013 - Οκτώβριος 2014

Πρόγραμμα
ΕΣΑμεΑ

Αντικείμενο
Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις Δράσεις και αφορά την εκπόνηση τριών διαφορετικών μελετών. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελούν:

Δράση 1: «Διακρίσεις και εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία αποφοίτων ΑΕΙ».
Αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό των διακρίσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική αποκατάστασή τους σε σχέση με τους αποφοίτους του γενικού πληθυσμού, καθώς και τον προσδιορισμό μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά την αποφοίτησή τους. Η διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης μελέτης είναι οκτώ μήνες.

Δράση 2: «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας».
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στο τομέα της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και λαμβάνουν υπηρεσίες από δομές κοινωνικής φροντίδας. Η διάρκεια υλοποίησης της μελέτης είναι έξι μήνες.

Δράση 3: «Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση».
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Ακόμη, απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση προτάσεων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, όπως αποκλεισμός, διακρίσεις, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, σχολική διαρροή.

Φορέας εκτέλεσης του έργου
• Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Εκτύπωση

Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης των Επιπτώσεων και Αποτίμηση των Επιπτώσεων 100 νομοθετικών κα κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων

Κατηγορία: Συμβουλευτική Υποστήριξη

Περίοδος
Οκτώβριος 2012 - Οκτώβριος 2013

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών-Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

Αντικείμενο
Σκοπό του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η μελέτη της διεθνούς και εθνικής εμπειρίας στον τομέα αυτό και ο σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων. Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των επιπτώσεων θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 100 αντιπροσωπευτικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις/ διατάξεις, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων στη χώρα μας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων θα διατυπωθούν προτάσεις ανάπλασης της νομοθεσίας, καθώς και προτάσεις για τη θεσμική κατοχύρωση και αξιοποίηση του μοντέλου αξιολόγησης των επιπτώσεων στο φύλο.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok